วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

มูลนิธิรักษ์เด็ก (The Life Skills Development Foundation)

มูลนิธิรักษ์เด็ก (The Life Skills Development Foundation)

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มุ่งทำงานด้านเด็กและเยาวชนสตรี และครอบครัว เพื่อที่จะให้เด็กได้รับประโยชน์ที่สูงสุด โดยให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตาม อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เสริมทักษะชีวิต ปลูกฝังให้เด็กเป็นคนที่มีจิตใจดีงาม มีทัศนคติที่ดีต่อการดำรงชีวิต เสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่สังคม ประกอบกับการมีพัฒนาการด้านสติปัญญาและความรู้ ตั้งอยู่บนฐานของทักษะชีวิต ขณะเดียวกันก็ได้รับการเอื้ออำนวยจากบุคคล

Thailand Foundation

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท สำนักงานร้อยเอ็ด


มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด) (Foundation for Rural Youth (FRY))

ภารกิจ...ดำเนินงานต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนชนบท
กลุ่มเป้าหมาย.............เด็กและเยาวชนชนบทที่อพยพแรงงานรวมทั้งเด็ก เยาวชนและสตรีชนบทที่ยังอยู่ในชนบท
พื้นที่การดำเนินงาน.........เขตบางบอน,เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ/ร้อยเอ็ด

Thailand Foundation

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) (Foundation For Rehabilitation & Development of Children and Family (FORDEC))

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) เป็นองค์กรการกุศลที่ดำเนินกิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์ ด้วยการให้ความช่วยเหลือเด็กยากจนด้อยโอกาสทุกประเภทและครอบครัวผู้ยากไร้ ทั้งนี้โดยมูลนิธิฯ จะเน้นการช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและพัฒนาผ่านโครงการฯ โดยการสงเคราะห์ ฟื้นฟู บำบัด รักษาและการช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และทางสังคม

Thailand Foundation
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น (Baan Nok Kamin Foundation)
เนื่องจากปัญหาในสังคมที่พบเห็นทั่วไปเกี่ยวกับครอบครัว จึงก่อให้เกิดเด็กเร่ร่อน จรจัด เด็กกำพร้าและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เนื่องจากพ่อแม่ไม่สามารถดูแลได้ กลายเป็นเด็กเร่ร่อน บางคนต้องตกเป็นโสเภณี ถูกทารุณทางเพศ บ้างถูกกดขี่แรงงาน บ้างติดยาและสารเสพติด ความบอบช้ำทางร่างกายของพวกเขา ยังไม่ทารุณเท่าจิตใจที่เต็มไปด้วยความปวดร้าว ปัญหาเหล่านี้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ

Thailand Foundation

มูลนิธิเด็ก (FOUNDATION FOR CHILDREN)

มูลนิธิเด็ก (FOUNDATION FOR CHILDREN)

มูลนิธิเด็กตระหนักว่า การดูแลคุ้มครองและให้การศึกษาแก่เด็กป็นภาระหน้าที่ที่ทุกคนควรรับผิดชอบร่วมกัน และต้องลงมือกันวันนี้

ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาเกี่ยวกับเด็กขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน ขาดสารอาหาร ไม่มีที่อยู่อาศัยขาดความรักความอบอุ่น ตลอดจนไม่ได้รับการศึกษาก่อให้เด็กบางคนใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายกลายเป็นเด็กเร่ร่อน... เกิดปัญหาเด็กยากจนถูกส่งไปขายแรงงานตามโรงงาน หรือถูกล่อลวงไปค้า

Thailand Foundation

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ (Foundation for Slum Child Care)

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ (Foundation for Slum Child Care)

"แรงบันดาลใจ"
ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ได้เล่าว่า ได้พบครอบครัวหนึ่งที่พ่อแม่ต้องออกจากบ้านตอนตี 4 เพื่อไปทำงาน ครอบครั;ลูก 4 คน ลูกคนโต 8 ขวบ ยังไม่ได้เรียนหนังสือ ส่วนคนเล็ก อายุ 8 เดือน จะถูกผูกขาติดกับเสากลางบ้าน เวลาเราเข้าไปหา เด็กน้อยจะขมวดคิ้วตลอดเวลา ไม่ยิ้ม และเวลาเห็นชามข้าว เขาจะตะกายเข้าหาเพราะความหิว เป็นอย่างนี้บ่อย ๆ เข้าจนกลายเป็นจิตใต้สำนึก

Thailand Foundation
มูลนิธิเด็กตัวเล็ก (small kids foundation)

มูลนิธิเด็กตัวเล็ก หรือ Small Kids Foundation (SKF) คือ ชื่อของหน่วยงานเอกชนที่ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เมื่อท่านประธานมูลนิธิฯ , คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา , ได้รับการตอบรับยืนยันการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิฯ อย่างสมบูรณ์จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยเฉกเช่นมูลนิธิฯอื่นๆทั่วไป

Thailand Foundation
มูลนิธิดวงประทีป (Duang Prateep Foundation)

ครูประทีปเริ่มให้การศึกษากับเด็กในสลัมเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยสอนหนังสือให้กับเด็กที่พ่อแม่ออกไป ทำงานนอกบ้าน รับค่าจ้างวันละ 1 บาท ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า "โรงเรียนวันละบาท" พ.ศ. 2521 ได้รับรางวัล แม็กไซไซ สาขาบริการชุมชน จากประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนเงิน 20,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 402,500 บาท ครูประทีปได้นำเงินรางวัลทั้งหมดนี้มาก่อตั้ง "มูลนิธิดวงประทีป"

Thailand Foundation

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (Foundation for the blind in Thailand)

จากการเริ่มต้นเพียงจุดเล็กๆ ของมิสเยเนวีฟ คอลฟิลด์ สตรีตาบอดชาวอเมริกัน ผู้ริเริ่มให้มีการศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทยเป็นคนแรกเมื่อหลายสิบปีก่อน จวบถึงวันนี้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ขยายการดำเนินงานในแขนงต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็น และตอบสนองความต้องการของผู้พิการทางสายตาให้มากที่สุด โดยหน่วยงาน 5 แห่งของมูลนิธิ

Thailand Foundation

มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child's Dream)

มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child's Dream)

"ดำรงอยู่ได้ด้วยสิ่งที่เราได้มา ดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยการแบ่งปัน"

Winston Churchill เราหยิบยกคำพูดคำนี้ขึ้นมาเพราะเป็นคำพูดที่สะท้อนให้เห็นปีที่ผ่านมาของพวกเรา
มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก ก่อตั้งขึ้นมาเป็ฯเวลาพอสมควรเพื่อที่จะสร้งอนาคตที่ดี ให้กับเด็กด้อยโอกาส จำนวนมากเราได้เข้าใจว่า การเสียสละ ความสะดวกสบายเพื่อทำฝันบางอย่างให้กลายเป็นจริง เป็นเรื่องที่เสี่ยงอย่างยิ่งและ การที่จะหาบางอย่าง

Thailand Foundation

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)

ในฤดูใบไม้ผลิปี 2531 "ดรุณี" เด็กหญิงตัวเล็กๆ ที่สดใส สมวัย 7 ปี ชีวิตการศึกษาของเธอเริ่มเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนเล็กๆ ในชนบทห่างไกลความเจริญ แผนการดำเนินชีวิตในอนาคต ล้วนเป็นเรื่อง น่าตื่นเต้นสำหรับเธอ แต่โอกาสทางการศึกษา ของเธอมันดูเหมือน จะมืดมน เพราะค่าใช้จ่ายในการเรียนถึง 6 ปี มันมากเกินกว่าที่ครอบครัวของเธอ จะรับไหว ซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจาก ครอบครัวของเพื่อนๆ เธอนัก

Thailand Foundation

บ้านอุ่นรัก (Baan Unrak)

บ้านอุ่นรัก (Baan Unrak)

บ้านอุ่นรัก คือบ้านพักเด็กและชุมชนพัฒนายั่งยืนโครงการหนึ่งในเขตอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีของประเทศไทย
"บ้านแห่งความรื่นเริง" เปิดขึ้นครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2534 ด้วยความมุ่งมั่นพยายามป้องกันการเพิ่มจำนวนของเด็กกำพร้าและเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความอยู่รอดในพื้นที่ โครงการนี้ได้เริ่มรับเด็กครั้งแรก 2 คน และขยายมาเป็น 45 คน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2541 ต่อมาเดือน มีนาคม พ.ศ.2546

Thailand Foundation

บ้านครูน้อย (bankrunoi)

บ้านครูน้อย (bankrunoi)

ในขณะที่หลายๆ คนอาจช่วยเหลือผู้อื่นที่มีความเดือนร้อน ต่อเมื่อตนเองพร้อมทั้งกำลังกาย และกำลังทรัพย์ แต่คุณครู นวลน้อย ทิมกุล ซึ่งเป็นที่เรียกขานกันสั้นๆ ว่า "ครูน้อย" ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาส ทั้งที่ตนเองป่วยเป็นอัมพฤกษ์ และขาดแคลนทุนทรัพย์ ซ้ำยังได้สืบสานงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานับสิบปี จน "บ้านครูน้อย" ได้รับการรับรองจากรมประชาสงเคราะห์ ให้เป็นสถานสงเคราะห์เด็กยากจน

Thailand Foundation