วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) (Foundation For Rehabilitation & Development of Children and Family (FORDEC))

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) เป็นองค์กรการกุศลที่ดำเนินกิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์ ด้วยการให้ความช่วยเหลือเด็กยากจนด้อยโอกาสทุกประเภทและครอบครัวผู้ยากไร้ ทั้งนี้โดยมูลนิธิฯ จะเน้นการช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและพัฒนาผ่านโครงการฯ โดยการสงเคราะห์ ฟื้นฟู บำบัด รักษาและการช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และทางสังคม

Thailand Foundation

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

wowgold.pigecn.com has huge quantity of wow gold and very cheap wow gold for sale!Cheap wow gold are sell at all servers!buy Cheap wow gold,also called world of warcraft gold or wow gold,is on sale at our online store. We offer a range of services for your World of Warcraft character. We are selling World of Warcraft Gold and doing power leveling for you at an unimaginable price. Cheap wow gold is on hot sale on all servers, especially on American servers. You can buy cheap wow gold and power leveling from us, a professional, loyal and reliable wow gold exchange corporation and power leveling work group. Buy cheap wow gold here, and then enjoy your excited wow life!