วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

มูลนิธิรักษ์เด็ก (The Life Skills Development Foundation)

มูลนิธิรักษ์เด็ก (The Life Skills Development Foundation)

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มุ่งทำงานด้านเด็กและเยาวชนสตรี และครอบครัว เพื่อที่จะให้เด็กได้รับประโยชน์ที่สูงสุด โดยให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตาม อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เสริมทักษะชีวิต ปลูกฝังให้เด็กเป็นคนที่มีจิตใจดีงาม มีทัศนคติที่ดีต่อการดำรงชีวิต เสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่สังคม ประกอบกับการมีพัฒนาการด้านสติปัญญาและความรู้ ตั้งอยู่บนฐานของทักษะชีวิต ขณะเดียวกันก็ได้รับการเอื้ออำนวยจากบุคคล

Thailand Foundation

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

wowgold.pigecn.com has huge quantity of wow gold and very cheap wow gold for sale!Cheap wow gold are sell at all servers!buy Cheap wow gold,also called world of warcraft gold or wow gold,is on sale at our online store. We offer a range of services for your World of Warcraft character. We are selling World of Warcraft Gold and doing power leveling for you at an unimaginable price. Cheap wow gold is on hot sale on all servers, especially on American servers. You can buy cheap wow gold and power leveling from us, a professional, loyal and reliable wow gold exchange corporation and power leveling work group. Buy cheap wow gold here, and then enjoy your excited wow life!