วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

มูลนิธิเด็กตัวเล็ก (small kids foundation)

มูลนิธิเด็กตัวเล็ก หรือ Small Kids Foundation (SKF) คือ ชื่อของหน่วยงานเอกชนที่ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เมื่อท่านประธานมูลนิธิฯ , คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา , ได้รับการตอบรับยืนยันการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิฯ อย่างสมบูรณ์จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยเฉกเช่นมูลนิธิฯอื่นๆทั่วไป

Thailand Foundation

2 ความคิดเห็น:

koko กล่าวว่า...

ค่าย I NEED CARE ครั้งที่ 4
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2551
สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล ตำบลพันท้ายนรสิงฆ์ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

แนวคิด
• เด็กต่างชาติ และเด็กไทย อยู่ในองคาพยพ และสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกันในชุมชนเขตเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ เป็นหัวใจสำคัญ ของการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
• การเพิ่มโอกาสให้เด็กต่างชาติ เด็กไทยได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตนเอง พัฒนาทักษะชีวิตในการมีชีวิตอยู่เอาตัวรอด ปลอดภัยในสังคมชุมชน
• เด็กต่างชาติ ต้องได้รับการคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

ที่มา
ค่ายเด็กต่างชาติ “I Need Care” ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 3 ในปี 2551 ทางเครือข่ายฯ มีเจตนารมณ์ที่จะจัดให้มีขึ้นอีกครั้งในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ เป็นครั้งที่ 4 ค่าย “I Need Care” จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เด็กต่างชาติ และเด็กไทยในโรงเรียน ในชุมชน ได้มามีส่วนร่วมสร้างสรรค์ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างกัน เกิดทักษะชีวิต รู้จักตนเอง และคุณค่าในสังคมที่ตนเองดำรงอยู่
นอกจากนั้น ค่ายเด็กจะเป็นเวทีให้กับ อาสาสมัคร จิตอาสา ผู้ที่สนใจทั่วไปมาเป็นทีมงาน และรับรู้เรื่องราวในบางแง่มุมของเด็กต่างชาติ แบบแผนชีวิตของเด็กต่างชาติ รวมถึงสภาวะความเปราะบางที่เด็กต้องเผชิญปัญหารายวัน และถูกกระทำโดยคนในสังคมที่ไม่ใส่ใจปกป้องดูแล คุ้มครองในฐานะที่เป็นเด็ก
ค่ายเด็กต่างชาติ มีเป้าหมายที่จะให้ความรู้ เท่าทันในสังคม เพิ่มทัศนคติ ทักษะการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ ที่จะนำไปสู่การลดปัญหาสังคม เพิ่มความมั่นคงทางสังคมแก่พวกเขาเหล่านั้น ปรับมาตรฐานคุณภาพชีวิตเด็ก และการเติบโตอย่างมีคุณค่าในสังคมต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กต่างชาติ เด็กไทย มีความเข้าใจ และตระหนักในปัญหาที่เด็กต้องเผชิญในแต่ละวัน รวมถึงแนวทางในการเฝ้าระวังมิให้เกิดปัญหาในอนาคต [1]
2. เพื่อให้เด็กต่างชาติ เด็กไทย รู้จักคุณค่าในชีวิตของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
3. เพื่อให้เด็กต่างชาติ เด็กไทย ได้แสดงออก เสริมสร้างลักษณะนิสัย และสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมเมื่ออยู่ในสังคม ชุมชน และในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
เด็กต่างชาติ และเด็กไทย จำนวน 150 คน
กลุ่มทีมอาสาสมัคร จำนวน 50 คน
รวมทั้งหมด 200 คน

รูปแบบการดำเนินการ
• การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กับเด็ก
• การจัดกิจกรรมค่ายพักค้าง 2 วันกับ 1 คืน นอกสถานที่
• การฝึกและพัฒนาบทบาทความรับผิดชอบของทีมงาน อาสาสมัครจิตอสา
• การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนะทางบวกต่อสังคมไทย ผ่านสื่อสารมวลชน
• การถอดบทเรียนการทำงานค่ายกับเด็กต่างชาติ ร่วมกับเด็กไทย

วันเวลา และสถานที่
วันที่ 9 พฤษภาคม 2551 อบรมทีมอาสาสมัคร ณ เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2551 รวมเวลา 2 วันกับอีก 1 คืน
สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล ต.พันท้ายนรสิงค์ อเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สนับสนุนโดย
• องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO-IPEC)
• องค์กรช่วยเหลือเด็กสหราชอาณาจักร (SCUK)
• ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 60 สมุทรสาคร
• บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสมุทรสาคร
• และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาคีร่วมมือ ภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)

ผลที่คาดหวัง
1. เด็กต่างชาติ และเด็กไทย สามารถอธิบายเรื่องราวสภาพปัญหาของตนเองที่เผชิญ และรู้แนวทางในการป้องกันปัญหาในอนาคต
2. เด็กต่างชาติ และเด็กไทย รู้ เข้าใจตนเอง ผู้อื่น รู้สิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน มีทักษะการใช้ชีวิตมากขึ้นในสังคม
3. เด็กต่างชาติ เด็กไทย เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย

เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)
เลขที่ 25/17-18 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ถ. สหกรณ์ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-434726, 086-1631390
Email: sompong.sakaew@gmail.com
www.lpnrights.org

เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) มีความประสงค์รับ อาสาสมัครช่วยงานค่ายเด็กต่างชาติ ร่วมกับเด็กไทย ในวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2551
ณ สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล ตำบลท้ายนรสิงค์ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
รับไม่เกิน 30 ท่าน ปิดรับสมัครวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 สามารถโทรประสานขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 034-434726 หรือ คุณสมพงค์ 086-1631390 หรือ คุณอัญญาณี 086-1923406
ทางเครือข่ายฯ จะจัดให้มีการอบรมทำความเข้าใจค่ายฯ และวางแผนกิจกรรมร่วมกันในวันที่
9 พฤษภาคม 2551 ณ สำนักงานโครงการ เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน สมุทรสาคร สามารถเข้าไปดูที่

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

wowgold.pigecn.com has huge quantity of wow gold and very cheap wow gold for sale!Cheap wow gold are sell at all servers!buy Cheap wow gold,also called world of warcraft gold or wow gold,is on sale at our online store. We offer a range of services for your World of Warcraft character. We are selling World of Warcraft Gold and doing power leveling for you at an unimaginable price. Cheap wow gold is on hot sale on all servers, especially on American servers. You can buy cheap wow gold and power leveling from us, a professional, loyal and reliable wow gold exchange corporation and power leveling work group. Buy cheap wow gold here, and then enjoy your excited wow life!